เอกสารเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdminยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


ชื่อเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2 เม.ย 2565)
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เล่มแผนกลยุทธ์ วพบ.ราชบุรี พ.ศ. 2563-2567 ฉบับปรับปรุง ปงม.2566
เล่มแผนกลยุทธ์ วพบ.ราชบุรี พ.ศ. 2563-2567 ฉบับปรับปรุง ปงม.2565
เล่มแผนกลยุทธ์ วพบ.ราชบุรี พ.ศ. 2563-2567 ฉบับปรับปรุง ปงม.2564
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สบช.(กันยายน 2562)
แบบรายงานอุบัติการณ์ปีงบประมาณ 2562
ค่มือ ITA
เอกสารประกอบการบรรยาย ITA
คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
แบบรายงานอุบัติการณ์
แบบฟอร์มการวิเคราะห์อุบัติการณ์ตามหลักจริยธรรม


ข้อมูลงานบริหาร
ชื่อเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร

ระเบียบบ้านพัก วพบ.ราชบุรี 2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพักอาศัยฯ
แบบสำรวจคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์บ้านพัก
แบบขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก
แบบขอเข้าพักอาศัย


ข้อมูลงานบุคคลากร
ชื่อเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร

ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร
อนุสิทธิบัตร


เอกสารคู่มือต่างๆ
ชื่อเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน E-meeting
คู่มือการใช้งาน MISPBRI