การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin>>1. ศ.ดร. พรศักดิ์ หลักคิดและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

>>2. หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการสอน ผศ รศ

>>3. ศ. วณิชา ชื่นกองแก้ว การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ

>>4. ประกาศ ก.พ.อ. 64

>>5. กพอ 03  ตามเกณฑ์ กพอ 64

>>6. ข้อมูลเพิ่มเติม 2023-09-12

>>ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

>>ข้อบังคับ สบช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

>>คู่มือการกำหนดเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ

>>ประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินการสอน 2566 ลงวันที่ 26 มิ.ย.66

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 2566 ลงวันที่ 6 ก.ค.66

>>ประกาศ สบช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 13 มีค 66

>>ประกาศ รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงืื่อนไข 2566 ลงวันที่ 13 ม.ค.66

>>คู่มือมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง มีนาคม 2565

>>สบช-กส-01

>>สบช-กส-02

>>สบช-กส-03

>>สบช-กส-04

>>สบช-กส-05

>>สบช-ปส-01

>>สบช-ปส-02

>>สบช-ปส-03

>>สบช-ปส-04

>>ระบบและกลไกการขอประเมินผลการสอน

>>แบบฟอร์มบันทึกขอส่งประเมินผลงานการสอน