ดาวน์โหลดคู่มือ ITA2567

 

O1. โครงสร้างองค์กร

O5. ข่าวประชาสัมพันธ์

O6. Q&A

O7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O2. ข้อมูลผู้บริหารO3. อำนาจหน้าที่O9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O4. ข้อมูลการติดต่อ


 

O14. รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O18. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O24. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O17. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

O30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เดี่ยวกับสินบน

O32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


O33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน