เลขที่ 84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000


หมายเลขติดต่อภายใน

อาคารอำนวยการ
ผู้อำนวยการ ต่อ 111
รองอำนวยการด้านบริหาร ต่อ 112
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต่อ 114
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน ต่อ 123
งานสารบรรณ ต่อ 101
ห้องทะเบียนและประมวลผล ต่อ 115
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ต่อ 117
ห้องพักอาจาย์ ต่อ 116
รองอำนวยการด้านการสอน ต่อ 119
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ต่อ 121
ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 168
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยฯ ต่อ 105
ห้องหน้างานบริการวิชาการ ต่อ 122
ห้องสมุด บรรณารักษ์ ต่อ 124
ห้องอเนกประสงค์ ต่อ 127
ห้องราชาวดี(control) ต่อ 129
ห้องอาหาร ต่อ 150
อาคารเรียน 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 131
ห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ต่อ 132
ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ต่อ 133, 134
อาคารเรียน 2
รองอำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ต่อ 135
งานกิจการ ต่อ 136
งานสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ต่อ 137
งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 139
อาคารเรียน 3
ห้องรับรอง ต่อ 147
ห้องทองอุไร ต่อ 145
ห้องชัยพฤกษ์ ต่อ 148
หัวหน้าสาขาการพยาบาลชุมชน ต่อ 149
หัวหน้าภาควิชาจิตเวช ต่อ 146
อาคารอื่นๆ
เรือนประชาสัมพันธ์ ต่อ 130
อาคารอเนกประสงค์ 1 ต่อ 151
อาคารอเนกประสงค์ 2 ต่อ 152
ป้อมยาม ต่อ 159