เลขที่ 84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000หมายเลขติดต่อภายใน

อาคารอำนวยการ
ผู้อำนวยการ ต่อ 111
ห้องธุรการ


รองอำนวยการด้านบริหาร ต่อ 112
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต่อ 114
งานสารบรรณ ต่อ 108
งานสารบรรณ ต่อ 101
งานอาคารสถานที่ ต่อ 109
งานเจ้าหน้าที่/พัฒนา  ต่อ 118
งานพัฒนาบุคลากร ต่อ 106
ห้องพัสดุ ต่อ 102
ห้องการเงิน ต่อ 104
ห้องการเงิน ต่อ 103
ห้องปฎิบัติการสอน ต่อ 113
ห้องทะเบียนและประมวลผล ต่อ 115
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน ต่อ 123อำนวยการชั้น 2


ห้องปฏิบัติการพยาบาล ต่อ 117อำนวยการชั้น 3


รองอำนวยการด้านการสอน ต่อ 119
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ต่อ 121
ห้องสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ต่อ 164
ห้องสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 ต่อ 120
รองอำนวยการด้านวิจัยฯ ต่อ 105
ห้องศูนย์หัวใจฯ ต่อ 122อำนวยการชั้น 4


ห้องสมุด ต่อ 124
ห้องแคทรียาขาว ต่อ 125อำนวยการชั้น 5


ห้องพักวิทยากร ต่อ 126
ห้องอเนกประสงค์ ต่อ 127
อำนวยการชั้น 6


ห้องราชาวดี ต่อ 129
ห้องอาหาร ต่อ 150
ห้องรับรอง ต่อ 128อาคารเรียน 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 131
อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ต่อ
ห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ต่อ 132
ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ต่อ 133, 134อาคารเรียน 2
รองอำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ต่อ 135
งานกิจการ ต่อ 136
งานสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ต่อ 137
งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 139
ห้องแลปเคมี ต่อ 138อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 3 ชั้น 1

ห้องรับรอง ต่อ 147
ห้องทองอุไร ต่อ 145
ห้องชัยพฤกษ์ ต่อ 148
อาคารเรียน 3 ชั้น 2


หัวหน้าสาขาการพยาบาลชุมชน ต่อ 149
สาขาการพยาบาลชุมชน ต่อ 143
สาขาการพยาบาลชุมชน ต่อ 142
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ต่อ 144ห้องแนะแนว ต่อ 146อาคารหอพักนักศึกษา
หอพัก 1 ต่อ 160
หอพัก 2 ต่อ 161
หอพัก 3 ต่อ 162
ห้องพักอาจารย์เวร ต่อ 163
อาคารอื่นๆ
เรือนประชาสัมพันธ์ ต่อ 130
อาคารอเนกประสงค์ 1 ต่อ 151
อาคารอเนกประสงค์ 2 ต่อ 152
บ้านพักรับรอง ต่อ 153
บ้านพักรับรอง ต่อ 155
โรงอาหาร ต่อ 156
อาคารหอพักอาจาย์ 2 ชั้น 2 ต่อ 157
หอ้งพนักงานขับรถ ต่อ 158
ป้อมยาม ต่อ 159