• ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ มีการพัฒนามาโดยลำดับดังนี้ กล่าวคือ จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ พื้นที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นแรก ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้โอนไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขยายการผลิตหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น เพิ่มขึ้นเป็นรุ่นแรก วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ จากนั้นเพิ่มการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญา รุ่นที่ 1 วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เริ่มผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และเพื่อการรองรับการพัฒนาในอนาคตวิทยาลัยได้ซื้อที่ดินของเอกชนด้านทิศใต้เพิ่มจำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๕.๘ ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๓๒.๘ ตารางวา

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลราชบุรี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาเข้าด้วยกัน วิทยาลัยจึงย้ายสังกัดจากกองงานวิทยาลัยพยาบาล มาอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข


วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลที่ได้รับพระราชทาน ชื่ออยู่ก่อนแล้วว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๖ ง) และโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สว” เป็นสัญลักษณ์ของทุกวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี จึงได้ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑ และในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขได้รับราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘)

ต่อมาเพื่อการยกวิทยฐานะของวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ๑ จึงได้นำหลักสูตรเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๔ ง) และในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๗๔ ง) และใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน มีภารกิจผลิตบัณฑิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิรสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก     พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข