ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin

ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ PDF ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ WORD 
แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิจัย
PDF-FILE
DOC-FILE
แบบฟอร์มคำรับรองการแบ่งสัดส่วน
PDF-FILE
DOC-FILE
แบบฟอร์มสัญญารับทุน
PDF-FILE
DOC-FILE
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
PDF-FILE
DOC-FILE
แสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย
PDF-FILE
DOC-FILE
เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
PDF-FILE
DOC-FILE
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.2565
PDF-FILE