425 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง66

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) พ.ศ.2566 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) งปม.2566 (เงินรายได้)2 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) งปม.2566 (เงินรายได้)1 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2566 (เงินงบประมาณ) คลิก แผนจัดซื้อวัสดุ โครงการ ผบก. ปี งปม. พ.ศ.2566  คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) งปม.2566 (เงินรายได้)1 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบพร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร 11 ชั้น คลิก เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 83 เครื่อง คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 65 Click
419 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 คลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.65 (เงินงบประมาณ) คลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.65 (เงินรายได้สถานศึกษา) คลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.65 (เงิบงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน) คลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ปีงบประมาณ2565 คลิก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2566 คลิก แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการหลักสูตร ป.ผู้ช่วย คลิก