หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

124
จำนวนหน่วยกิต
1.1. กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 0 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1.2. กลุ่มสาระทักษะความเป็นมนุษย์และทักษะทางสังคม , จำนวน 0 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1.3. กลุ่มสาระทักษะปัญญาและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล , จำนวน 0 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

134
จำนวนหน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สม.๒๐๑๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
สม.๒๐๑๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
สม.๒๐๑๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
สม.๒๐๑๑๐๔ พลศึกษา ๑ 1(0-2-1)
สม.๒๐๑๑๐๕ พลศึกษา ๒ 1(0-2-1)
1.2. กลุ่มวิชาภาษา , จำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ภษ.๒๐๑๑๐๑ ภาษาไทย 3(2-2-5)
ภษ.๒๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภษ.๒๐๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
ภษ.๒๐๑๓๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(2-2-5)
ภษ.๒๐๑๔๐๕ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วค.๒๐๑๑๐๑ คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป 2(2-0-4)
วค.๒๐๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 2(2-0-4)
วค.๒๐๑๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พว.๒๐๑๑๐๑ จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(1-2-3)
พว.๒๐๑๑๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑ 3(2-2-5)
พว.๒๐๑๑๐๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒ 3(2-2-5)
พว.๒๐๑๑๐๔ ชีวเคมี 2(2-0-4)
พว.๒๐๑๑๐๕ จิตวิทยาทั่วไป 2(2-0-4)
พว.๒๐๑๑๐๖ โภชนาการ 2(2-0-4)
พว.๒๐๑๑๐๗ กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 1(0-2-1)
พว.๒๐๑๒๐๘ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 1(1-0-2)
พว.๒๐๑๒๐๙ เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2(2-0-4)
พว.๒๐๑๒๑๐ พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 3(3-0-6)
พว.๒๐๑๒๑๑ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 1(1-0-2)
2.2. กลุ่มวิชาชีพ , จำนวน 76 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พย.๒๐๑๑๐๑ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.๒๐๑๒๐๒ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
พย.๒๐๑๓๐๔ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๒๐๕ การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.๒๐๑๒๐๖ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๒๐๗ การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
พย.๒๐๑๓๐๙ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 2(2-0-4)
พย.๒๐๑๒๑๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๔๑๔ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ 2(2-0-4)
พย.๒๐๑๔๑๖ การรักษาพยาบาลขั้นต้น 2(1-2-3)
พย.๒๐๑๓๑๘ การพยาบาลเด็ก 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๓๒๑ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ 3(2-2-5)
พย.๒๐๑๔๒๓ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๓๒๕ สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(3-0-6)
พย.๒๐๑๓๒๗ วิจัยทางการพยาบาล 2(1-2-3)
พย.๒๐๑๔๒๘ การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.๒๐๑๒๐๓ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 4(0-12-4)
พย.๒๐๑๒๐๘ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๓๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๓๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓ 2(0-6-2)
พย.๒๐๑๒๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๔๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๔๑๗ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๓๑๙ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๑ 2(0-6-2)
พย.๒๐๑๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๒ 2(0-6-2)
พย.๒๐๑๓๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 4(0-12-4)
พย.๒๐๑๔๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ 2(0-6-2)
พย.๒๐๑๓๒๖ ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(0-9-3)
พย.๒๐๑๔๒๙ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-2)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล)

144
จำนวนหน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ , จำนวน 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สม.๑๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
สม.๑๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
สม.๑๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
สม.๑๑๐๔ พลศึกษา 1(0-2-1)
1.2. กลุ่มวิชาภาษา , จำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ภษ.๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภษ.๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
ภษ.๑๓๐๔ ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาล 3(2-2-5)
ภษ.๑๔๐๕ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)
ภษ.๑๑๐๑ ภาษาไทย 3(2-2-5)
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วค.๑๑๐๑ คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป 2(2-0-4)
วค.๑๑๐๒ เคมีทั่วไป 3(2-2-5)
วค.๑๑๐๓ ฟิสิกส์เพื่อชีวิต 2(2-0-4)
2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 29 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พว.๑๑๐๕ ชีววิทยาบูรณาการ 2(2-0-4)
พว.๑๒๐๖ เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4)
พว.๑๑๐๙ มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(1-2-3)
พว.๑๑๑๑ จิตวิทยาทั่วไป 2(2-0-4)
พว.๑๒๑๒ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 1(1-0-2)
พว.๑๑๐๑ จุลชีวและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
พว.๑๑๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑ 3(2-2-5)
พว.๑๑๐๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒ 3(2-2-5)
พว.๑๑๐๔ ชีวเคมี 2(2-0-4)
พว.๑๒๐๗ เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
พว.๑๒๐๘ พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
พว.๑๑๑๐ โภชนาการ 3(2-2-5)
2.2. กลุ่มวิชาชีพ , จำนวน 79 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พย.๑๒๐๑ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.๑๒๐๓ หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5)
พย.๑๒๐๔ ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2(0-8-2)
พย.๑๓๐๖ แนวโน้มและการพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.๑๒๑๓ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ 4(4-0-8)
พย.๑๓๑๙ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 3(3-0-6)
พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น 2(0-8-2)
พย.๑๒๓๐ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
พย.๑๒๓๑ สื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3)
พย.๑๒๐๒ การประเมินสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.๑๒๐๕ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.๑๒๐๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 3(3-0-6)
พย.๑๒๐๘ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 2(0-8-2)
พย.๑๒๐๙ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 3(3-0-6)
พย.๑๓๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 2(0-8-2)
พย.๑๔๑๑ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 3(3-0-6)
พย.๑๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 2(0-8-2)
พย.๑๒๑๔ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ 3(0-12-3)
พย.๑๓๑๕ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 3(3-0-6)
พย.๑๓๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 3(0-12-3)
พย.๑๓๑๗ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ 3(3-0-6)
พย.๑๓๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ 3(0-12-3)
พย.๑๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 2(0-8-2)
พย.๑๓๒๑ การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๑ 3(3-0-6)
พย.๑๓๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ 4(0-16-4)
พย.๑๔๒๓ การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 3(3-0-6)
พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 2(0-8-2)
พย.๑๔๒๕ เวชบริบาลเบื้องต้น 2(2-0-4)
พย.๑๔๒๗ การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.๑๔๒๘ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-4-1)
พย.๑๓๒๙ การวิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5)