นโยบายบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ด้านการบริหารและประกันคุณภาพ

1.บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรมีค่านิยมร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)

3.ส่งเสริมการบูรณาการสบช.โมเดลในทุกพันธกิจหลักขององค์กรเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน

4.ส่งเสริมการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)


2. ด้านบุคลากร

1.บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมทุกพันธกิจและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.สนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

3.ส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร เพื่อเอื้อต่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้สุนทรียสนทนา และแนวปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

5.ส่งเสริมการดำเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ขององค์กร

 

3. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.สร้างบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐาน  การดูแลด้วยหัวใจมนุษย์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Active Learning )กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Authentic learning)  มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลศิษย์ด้วยความเอื้ออาทรและหัวใจของความเป็นมนุษย์

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกพันธกิจของวิทยาลัย


4. ด้านการวิจัย

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในชุมชนและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก
4.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  งานสร้างสรรค์กับเครือข่ายเขตสุขภาพ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ประชาชน

 

5.  ด้านการบริการวิชาการ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

2.สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อเป็นคลังความรู้และที่พึ่งทางปัญญาด้านสุขภาพแก่ชุมชน

3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการการบริการวิชาการกับเครือข่ายเขตสุขภาพ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ  ชุมชน สังคม และประเทศ  และการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ขององค์กร

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

6.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

2.สนับสนุนการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจขององค์กร

 

7.  ด้านระบบสารสนเทศ

1.สนับสนุนการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลในการตัดสินใจทุกมิติของการบริหารวิทยาลัย

2.สนับสนุนการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยของประชาชน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจของวิทยาลัย

 

8.  ด้านการเงินและงบประมาณ 

1.บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส ตรวจสอบได้และใช้หลักธรรมาภิบาล

2.สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อเอื้อต่อความสุขและความสำเร็จในการทำงานของบุคลากร