ปรัชญา  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เชื่อว่า การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการศึกษาและการอบรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า

“ความสําเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 

True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind


ปณิธาน

สร้างองค์กร สร้างคน สร้างผลงานเพื่อสุขภาวะของชุมชน


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียน ในการสร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน

พันธกิจ

       

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ที่วิทยาลัยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย และเป็นกรอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวในการดำเนินงาน  ประกอบด้วยพันธกิจ 5 ข้อดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

         2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

          4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

          5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง