วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เพิ่มเติม

50ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัย

เพิ่มเติม
00/00
Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
New CINAHL Package

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร-ฝึกอบรม

ข่าวสารล่าสุด

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รวมถึงความเคลื่อนไหว และการให้บริการแก่สาธารณะในด้านต่างๆ<>

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ผลิตพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ร่วมขับเคลื่อน ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข

Mastery

เป็นนายตัวเอง

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม