สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
ลงวันที่
เดือนตุลาคม 2564 4 พย 64
เดือนพฤศจิกายน 2564 2 ธค 64
เดือนธันวาคม 2564 6 มค 64
เดือนมกราคม 2565 6 กพ 65
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3 มีค 65
เดือนมีนาคม 2565 5 เมย 65
เดือนเมษายน 2565 4 พค 65
เดือนพฤษภาคม 2565 6 มิย 65
เดือนมิถุนายน 2565
3 กค 65
เดือนกรกฏาคม 2565 4 สค 65
เดือนสิงหาคม 2565 5 กย 65
เดือนกันยายน 2565 6 ตค 65
เดือนตุลาคม 2565
6 ตค 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564-ธันวาคม 2565

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565