โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ข่าวสารนักศึกษา
โดยAdmin

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ของ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวซนฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

https://saranukromthai.or.th/index2.php