รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรป.ผู้ช่วย ปกศ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัคร ป.ผู้ช่วย ปีการศึกษา 2566>>

ปฏิทินการรับสมัคร ป.ผู้ช่วย ปีการศึกษา 2566>>
ใบสมัครประเภท อสม. บุตร อสม.pdf>>

หนังสือรับรองการเป็น อสม.pdf>>

ใบสมัคร ประเภทแหล่งฝึก และบุคคลทั่วไป.pdf>>

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย ป.ผู้ช่วย.pdf>>