รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
โดยAdmin

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ด้วยเงินงบประมาณ