โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Triangle Motivation: 3Es (สบช.ติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

อ.เพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Triangle Motivation: 3Es (สบช.ติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย 

https://www.facebook.com/people/BCNR/100057142102278/