โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 3 การกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยสถาบันพระบรมราชชนก (นิเทศงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 3 การกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยสถาบันพระบรมราชชนก (นิเทศงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสถาบัน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ และแก้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน และคณะนิเทศงานจากสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารอำนวยการ ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

อัลบั้ม ประเมินผลการดำเนินงานโดยสถาบันพระบรมราชชนก(นิเทศงาน)ประจำปี 2566