ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์เพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคารอำนวยการ ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

อัลบั้ม ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง