ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมกับ 5 หน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  อ.เพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเขตสุขภาพที่ 5  พร้อมกับ 5 หน่วยงาน โดยมีเจตจำนงเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เช่น การพัฒนาตัวอย่างโครงการ การประเมินผลโครงการและผลลัพธ์ด้าน สุขภาพจากการจัดบริการสาธารณสุขจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียม  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

https://www.facebook.com/people/BCNR/100057142102278/