ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
โดยAdmin

เอกสาร(ร่าง)ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 2/2566

การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนี ราชบุรี จำนวน 83 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

►►► เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf
►►► ประกาศซื้อ.pdf
►►► รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงานและราคากลาง.pdf
►►► บทนิยาม.pdf
►►► บัญชีเอกสารส่วนที่+1+และ+2+(ซื้อ).pdf
►►► ใบเสนอราคาซื้อ.pdf
►►► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.06).pdf
►►► แบบสัญญาซื้อขาย.pdf
►►► หลักประกันสัญญาซื้อ+(กรณีปกติ).pdf