การส่งเสริมทักษะทางปัญญาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง