ชื่องานวิจัย  :  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ชื่อผู้วิจัย       : นิตยา    พันธุเวทย์
          ปราณี    ลิมป์วรวรรณ
ปีที่ทำวิจัย     :  2546
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอำนาจการทำนายของปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส โรคประจำตัว ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่อยู่ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมาร่วมกิจกรรมชมรม จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับดี วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแปรที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .05 ) คือ ภาระหนี้สิน โดยทำนายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 4.4 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยปลดหนี้สินของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000