ชื่องานวิจัย  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อการบริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้วิจัย       : พเยาว์    วระราโภ
           มาลินี    จำเนียร
           บุญทิพย์   ลิขิตพงษ์วิทย์
ปีที่ทำวิจัย     :  2546
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการบัตรประกัน สุขภาพถ้วนหน้าต่อการบริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคูบัวโดยประชากรที่ศึกษาเป็นประชาชนผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท ซึ่งเคยรับบริการสุขภาพอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปในปีที่ผ่านมา จำนวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอบรมอาสาสมัครให้เป็นผู้ช่วยสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) สำหรับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริการ กระบวนการให้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประสบการณ์การรับบริการ ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับความพึงพอใจต่อการรับบริการของผู้รับบริการ วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient )
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีความพึงพอใจในการใช้บริการสุขภาพในระดับปานกลาง ด้านระบบการให้บริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือความมั่นใจในด้านการรักษาและอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านกระบวนการให้บริการนั้นประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่มากที่สุด และพึงพอใจน้อยที่สุดคือการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจในการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมากที่สุดและความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจปัจจัยของผู้รับบริการต่อการบริการดูแลสุขภาพด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการโดยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000