ชื่องานวิจัย  :  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ชื่อผู้วิจัย       : พิชฌาย์วีร์   สิงหปัญจนที
           กาญจนา    ร้อยนาค
           ชุติมา    มาลัย
ปีที่ทำวิจัย     :  2546
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2545 ในชั้นปีที่ 1,2,3,4 จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 7 ส่วนคือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบสอบถามอิทธิพลระหว่างบุคคล แบบสอบถามอิทธิพลด้านสถานการณ์ และแบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.77 , 0.85 , 0.81 , 0.76 , 0.50 และ 0.75 ตามลำดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.36 , S.D. = .18)
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี ดัชนีมวลกายและภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P> .05)
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
- การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ การรับรู้ความสามารถของตนเองและอิทธิพลระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .05 , P< .001 , P< .001 ตามลำดับ)
- การรับรู้อุปสรรคต่อการกระทำ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .001)
- อิทธิพลด้านสถานการณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P> .05)

 
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000