ชื่องานวิจัย  :  ความเครียดของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในเขตจังหวัดราชบุรี
          Stress of the ceramic industrial workers in Ratchaburi
ชื่อผู้วิจัย       : วรเดช     ช้างแก้ว
          สุรินทร์    มีลาภล้น
          เยาวลักษณ์    มีบุญมาก
          อังคณา    หมอนทอง
ปีที่ทำวิจัย     :  2545
ISBN 974-294-957-3

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาความเครียด ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียดในชีวิตประจำวันของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ ดินเผาในเขตจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นคนงานที่ทำงานในโรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในเขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 266 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X2 - test Anova oneway และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความเครียดของคนงานส่วนใหญ่มีระดับความเครียดปานกลาง ร้อยละ 53.8
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของคนงาน คนงานเพศชายและเพศหญิงมีความเครียดที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความเครียดสูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สถานภาพสมรส คู่ ม่าย หย่า แยก มีความเครียดโดยรวมที่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และคนงานที่สถานภาพสมรส ม่าย หย่า แยก จะมีความเครียดโดยรวมที่สูงกว่าคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการระบายอากาศของโรงงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดขอคนงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. การเผชิญความเครียดในชีวิตประจำวันของคนงาน คนงานส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการความเครียดด้วยวิธีการพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 60.9

ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการสนับสนุนด้วยกานส่งเสริมสุขภาพจิตของคนงานในโรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนงานและผู้บริหารของโรงงาน มีการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนงานขณะพักการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตของคนงาน โดยมุ่งให้นักศึกษาได้เห็นสภาพจริงของการปฏิบัติงานของคนงาน และให้ความสนใจการดูแลเกี่ยวกับความเครียดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

 
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000