Thai    English
Webboard       Bcnrmail   

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

 

 

รายละเอียดวิชา

วิชา

ชื่อเรื่อง

อาจารย์

มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการทางมนุษยวิทยา อ.มาลินี จำเนียร

โภชนศาสตร์

ความต้องการพลังงานของร่างกาย อ.วิรดา อรรณเมธากุล

"

การให้โภชนศึกษา "

"

การเตรียมอาหารสำหรับเด็กภาวะทุพโภชนาการ อ.วรางคณา อุดมทรัพย์

"

อาหารที่เหมาะสมตามวัย "

"

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาของตับและไต อ.วิรดา อรรณเมธากุล

"

โภชนบำบัด "

"

อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักร่างกาย อ.วรางคณา อุดมทรัพย์

"

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ อ.วิรดา อรรถเมธากุล

การทำวิจัยเบื้องต้น

การทำวิจัยเบื้องต้น ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์

พื้นฐานการพยาบาล

กระบวนการพยาบาล อ.วิชาพื้นฐานฯ

"

การประเมินสภาพ "

"

การวินิจฉัยการพยาบาล "

"

การวางแผนการพยาบาล "

"

การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล "

 

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ อ.กนิพันธุ์ ปานณรงค์

 

โรคข้อเข่าเสื่อม อ.สุพัตรา   ไตรอุดมศรี
อ.นิตยา  พันธุเวทย์
อ.ดวงแข  พิทักษ์สิน

webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000