<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

  


         * รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา          * แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย..---download   

     
   **** ประกาศ--->download
  
         **** ใบสมัคร--->download                 **** ประกาศ....คลิกที่นี่..
     

     
   **** แผ่นพับ..1 .--->download
  
         **** แผ่นพับ..2.--->download  
         **** ใบสมัคร.--->download.  


              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
      *  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่ -------------------------------------------------------------------  


-------------------------------------------------------------------  
          ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ  
-------------------------------------------------------------------  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------  


         **** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------  

     *  คู่มือแนะแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด(Reflection)2557
     *  คู่มือการปฏิบัติตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย2557
     *  การบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
     *  บริการสุขภาพแบบไหน : เข้าใจความเป็นมนุษย์
     *  การสร้างความเข้มแข็งชุมชนคูบัว
     *  เทคนิคการจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องนมแม่
     *  การสังเคราะห์การเรียนการสอน
     * การสังเคราะห์นมแม่
     * การสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการ
     * บันทึกการเยี่ยมบ้าน
     * การสังเคราะห์ความรู้จากผลวิจัย
     * การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
     * การวางแผนการพยาบาล(Planning)
     * การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
     * การประเมินผลการพยาบาล
     * คู่มือเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว
     * เส้นทางสร้างผู้นำสุขภาพ: บันได 5 ขั้น
     * คู่มือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก
      * การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย
      * การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
      * คู่มือการบริหารงานวิจัย
      * แนวปฏิบัติในการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัย
      * หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง (เอกสารเผยแพร่เพื่อการศึกษา งดจำหน่าย)
      * คู่มือต้นแบบการแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีน
      * สนใจรายละเอียดติดต่อที่ งานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โทร.032-314-603

      *  แบบสอบถามภาพลักษณ์ของวิทยาลัย


      * ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000