<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ     

-------------------------------------------------------------------  


         **** รายละเอียด.......คลิกที่นี่  
         **** ตารางการอบรม....คลิกที่นี่  
         **** คู่มือ...คลิกที่นี่  
-------------------------------------------------------------------  


         **** ประกาศรับสมัคร.......คลิกที่นี่  
         **** ใบสมัคร.......คลิกที่นี่  
-------------------------------------------------------------------  


         **** แผ่นพับ.......คลิกที่นี่  
         **** กำหนดการ.......คลิกที่นี่  
         **** ใบสมัคร.......คลิกที่นี่  
         **** รายชื่อ....คลิกที่นี่  
-------------------------------------------------------------------  


         **** แผ่นพับ.......คลิกที่นี่  
         **** ใบสมัคร.......คลิกที่นี่  
-------------------------------------------------------------------  


         **** รายละเอียด.......คลิกที่นี่   -------------------------------------------------------------------  


         **** รายละเอียด.......คลิกที่นี่   -------------------------------------------------------------------  

     
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

                ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------  


         **** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------  
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 27 ธันวาคม 2556  


      *  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่

     *  การสร้างความเข้มแข็งชุมชนคูบัว
     *  เทคนิคการจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องนมแม่
     *  การสังเคราะห์การเรียนการสอน
     * การสังเคราะห์นมแม่
     * การสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการ
     * บันทึกการเยี่ยมบ้าน
     * การสังเคราะห์ความรู้จากผลวิจัย
     * การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
     * การวางแผนการพยาบาล(Planning)
     * การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
     * การประเมินผลการพยาบาล
     * คู่มือเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว
     * เส้นทางสร้างผู้นำสุขภาพ: บันได 5 ขั้น
     * คู่มือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก
      * การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย
      * การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
      * คู่มือการบริหารงานวิจัย
      * แนวปฏิบัติในการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัย
      * หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง (เอกสารเผยแพร่เพื่อการศึกษา งดจำหน่าย)
      * คู่มือต้นแบบการแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีน
      * สนใจรายละเอียดติดต่อที่ งานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โทร.032-314-603

      * รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
      * รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
      * รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
      * รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
      * รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

      *  แบบสอบถามภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

  


      * ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000